Regulamin Serwisu MyMeeting Rooms.pl (zwanego dalej „Regulaminem”)

§ 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy do rezerwacji miejsc i usług dodatkowych o nazwie Mymeetingrooms.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych w serwisie Użytkowników oraz Wynajmujących.

I. Definicje

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Właścicielu- należy przez to rozumieć spółkę Mymeeting Rooms Sp z.o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Walecznych 68/9, 03-926 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000463937 o kapitale zakładowym w wysokości 5000 PLN, reprezentowaną przez: Michała Witewskiego - Prezesa Zarządu.


Serwisie- należy przez to rozumieć platformę internetową znajdująca się pod adresem http://www.mymeetingrooms.pl/ umożliwiająca zawieranie umów korzystania z lokali lub ich części oraz usług dodatkowych pomiędzy Użytkownikami ,a Wynajmującymi.


Usługi- należy przez to rozumieć odpłatne usługi pośrednictwa świadczone przez Właściciela na rzecz Wynajmującego i Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. ( Dz.U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Właściciela,  Użytkowników oraz Wynajmujących związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Serwisu z tytułu świadczenia usług.


Użytkowniku - należy przez to rozumieć każdy podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych , który poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do Usług oferowanych przez Serwis.
Wynajmującym – należy przez to rozumieć każdy podmiot nie będący konsumentem w znaczeniu art. art. 221 kodeksu cywilnego, prowadzący działalność gospodarczą, w szczególności związaną z usługami gastronomicznymi, hotelarskimi, wynajmu powierzchni użytkowych , który poprzez akceptację Regulaminu oraz przejście procedury rejestracyjnej, uzyskuje dostęp do Usług oferowanych przez Serwis.


Profilu Użytkownika  - należy przez to rozumieć miejsce w Serwisie gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, jego rezerwacjach w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie.
Profilu Wynajmującego  - należy przez to rozumieć miejsce w Serwisie, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Miejscu oraz usługach dodatkowych, które może być miejscem spotkań, w tym wymagane dane, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie.


Miejscu- należy przez to rozumieć lokal lub jego część, do której prawa do dysponowania są należne Wynajmującemu, będące przedmiotem Umowy.
Umowie- należy przez to rozumieć wzajemne zobowiązanie Wynajmującego i Użytkownika zawierane poprzez Serwis w przedmiocie udostępnienia Miejsca Użytkownikowi na określony czas za określoną w ofercie cenę. W ramach świadczeń Wynajmującego mogą wchodzić również usługi dodatkowe określone w ofercie. Umowa zostaje zawarta z chwilą zapłaty Ceny przez Użytkownika.
Trejdoo- należy przez to rozumieć platformę dokonującą rozliczeń Ceny pomiędzy Użytkownikiem a Wynajmującym tytułem Umowy znajdującą się pod adresem internetowym http://www.trejdoo.com/. Wszelkie transakcje są realizowane w oparciu o regulamin Trejdoo. Każdy z Wynajmujących będzie posiadał własny rachunek Escrow dla wypłat Ceny.
Cena- łączna wartość usług i towarów sprzedawanych przez Wynajmującego na rzecz Użytkownika w ramach Umowy, której płatności dokonuje Użytkownik.


Opłata Serwisowa- kwota uiszczana przez Wynajmującego na rzecz Właściciela tytułem pośrednictwa w zawarciu Umowy odpowiadająca 10 % (dziesięć procent) łącznej Ceny powiększona o odpowiednią stawkę podatku VAT. Tytułem Opłaty Serwisowej Wynajmującemu przez Właściciela będzie wystawiana i doręczana faktura VAT.
Administratorze - należy przez to rozumieć przedstawicieli Właściciela odpowiedzialnego za prowadzenie Serwisu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników i Wynajmujących oraz przestrzeganie przepisów Regulaminu przez Użytkowników i Wynajmujących.

 

 II. Usługi oferowane

§ 3. Mymeetingrooms.pl jest serwisem świadczącym Usługi to jest umożliwiającym zawieranie umów korzystania z Miejsc pomiędzy Użytkownikami szukającymi odpowiedniego miejsca celem odbycia spotkania biznesowego lub wspólnej pracy ,a dysponentami lokali lub ich części to jest Wynajmującymi, którzy poprzez Serwis mają możliwość sprzedaży swoich usług i towarów na rzecz Użytkowników.

§ 4. Celem uzyskania możliwości korzystania z Serwisu Użytkownicy jak i Wynajmujący są zobowiązani do dokonania rejestracji i podania wszystkich danych w formularzu.

§ 5. Serwis umożliwia wszystkim zainteresowanym posiadaczom Miejsc:

bezpłatne założenie konta tworząc Profil Wynajmującego oraz zarządzanie nim za pomocą panelu administracyjnego.
swobodne pobieranie środków pieniężnych tytułem Ceny zgromadzonych na platformie płatniczej Trejdoo i własnym rachunku Escrow,  w każdym momencie po wpływie środków.
swobodny dostęp do panelu administracyjnego, umożliwiającego swobodne umieszczanie oraz edycję informacji o swoim Miejscu w Serwisie które to dane umożliwią wyszukanie miejsce przez Użytkowników, w oparciu o przyjęte kryteria wyboru.
możliwość korzystania z dodatkowych usług oraz funkcjonalności oferowanych przez Mymeetingrooms.pl.

 III. Prawa i obowiązki stron.

§ 6. Rejestrując swoje profile odpowiednio Użytkownik i Wynajmujący wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 7. Użytkownik oraz Wynajmujący zobowiązani są odpowiednio do aktualizowania danych w Profilu Użytkownika i Wynajmującego oraz do codziennej weryfikacji dostępności swoich Miejsc w Serwisie.  Każdy z Użytkowników lub Wynajmujących może posiadać tylko jeden profil. Opis Miejsca powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd Użytkowników.

§ 8. Zabrania się zamieszczania treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje. Treści takie mogą zostać usunięte, a profile ich autorów zawieszone albo usunięte przez Administratora. Zabrania się świadczenia przez Wynajmującego usług lub sprzedaży towarów, których obrót lub świadcznie są zakazane przez przepisy prawa.

§ 9. Wynajmujący może zamieszczać jedynie zdjęcia przedstawiające Miejsce, co do którego posiada prawo do rozporządzania. Wynajmujący udziela zgody Właścicielowi do utrwalania,  wyświetlania oraz rozpowszechnianiania i publicznego udostępniania zdjęć swojego Miejsca, zamieszczanych w Serwisie . Administrator może usunąć zdjęcie w przypadku uznania, iż materiały fotograficzne nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi lokalu lub są w jakikolwiek sposób sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa.

§ 10. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednej oferty tego samego Miejsca.

§ 11. Wynajmujący jest zobowiązany podczas rejestracji do zarejestrowania się do systemu płatności Trejdoo, dzięki której na rachunku Escrow będą się gromadzić środki pochodzące ze zrealizowanych Umów. Jeżeli Wynajmujący nie dokona przedmiotowej rejestracji zrobi, jego Miejsce nie będzie widoczne w Serwisie. Rejestracja do systemu Trejdoo jest bezpłatna.

§ 12. Zabrania się korzystania z profili należących do innych podmiotów oraz do wykorzystywania swojego profilu do działania na szkodę innych Użytkowników lub Wynajmujących.

§ 13. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości od Serwisu, w tym wiadomości o charakterze reklamowym. Użytkownik lub Wynajmujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania w/w wiadomości.

§ 14. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika albo Wynajmującego danych, Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane lub zawiesić konto Użytkownika albo Wynajmującego do czasu wyjaśnienia wątpliwości lub zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków.

§ 15. Jeżeli odwołanie rezerwacji następuje z winy Wynajmującego, całość Ceny zostaje zwrócona Użytkownikowi.

§ 16. Warunki anulowania Umowy:

- Jeżeli Użytkownik dokona anulowania Umowy do 24 godzin przed czasem w jakim miała zostać zrealizowana, otrzymuje zwrot całej Ceny.

- Jeżeli Użytkownik dokona anulowania Umowy poniżej 24 godzin przed czasem w jakim miała zostać zrealizowana, Użytkownik otrzyma 50% Ceny.

- Jeżeli Użytkownik dokona anulowania Umowy w ciągu godziny od czasu jej zawarcia otrzymuje zwrot całej Ceny.

§ 17. Wszystkie wymienione w Serwisie Ceny są kwotami podawanymi przez Wynajmującego i Serwis nie ma żadnego wpływu na ich wysokość.

§ 18. Kwoty widoczne w Serwisie dla jego Użytkowników, zawsze są kwotami brutto.

§ 19. Wynajmujący zobowiązuje się do zapłaty Opłaty Serwisowej Właścicielowi,  która będzie automatycznie pobierana z rachunku Escrow, na co Wynajmujący wyraża zgodę.

§ 20. Po 24 godzinach od realizacji Umowy Cena będzie dostępna do pobrania na rachunku Escrow Wynajmującego.

 

§ 21. Wynajmujący na żądanie Użytkownika ma obowiązek wystawić fakturę VAT.

 

IV. Odpowiedzialność i gwarancje

§ 22. Właściciel nie jest stroną Umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Wynajmującymi i tym samym nie udziela gwarancji ani poręcza należytego wykonania Umów.

§ 23. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników i Wynajmujących w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich Umów zawartych w ramach Usług, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników lub Wynajmujących oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu lub przepisów prawa. Właściciel w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność usług i towarów sprzedawanych w ramach Umów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Wynajmujących oraz za niezawarcie przez Użytkowników i Wynajmujących Umów.

§ 24. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Miejsca, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

§ 25. Wszelka odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umów spoczywa tylko na stronach takich Umów to jest Wynajmującym i Użytkowniku.

§ 26. Podane przez Użytkowników dane osobowe Właściciel zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w celu realizacji Usług.

V. Postanowienia końcowe

§ 27.  Mymeetingrooms.pl zastrzega sobie prawo do:

1) okresowego wyłączania Serwisu z powodu awarii lub problemów technicznych, lub innych niezależnych od Właściciela przyczyn zewnętrznych.

2) zawieszenia oraz usunięcia Profilu Użytkownika lub Wynajmującego, w przypadku naruszania postanowień Regulaminu lub przepisów prawa lub działania na szkodę Serwisu.

§ 28.   W razie likwidacji Serwisu wszystkie oceny, komentarze i opinie Użytkowników będą trwale usunięte z serwerów bez uprzedniego powiadamiania.


§ 29. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika lub Wynajmującego w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

§ 30. Użytkownik lub Wynajmujący ma prawo złożyć reklamację, jeżeli Usługi są realizowane niezgodnie z Regulaminem. Reklamacje są rozpoznawane w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i przesyłane na adres e-mail.

§ 31.  Wszelkie pytania dotyczące Serwisu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu oraz reklamacje Użytkownicy lub Wynajmujący mogą kierować na adres e-mailowy: kontakt@mymeetingrooms.pl